Adatkezelési szabályzat

1.Az adatkezelési szabályzat célja

A Dataxo Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, amelynek célja, hogy az Adatkezelő az ügyfeleinek, mint felhasználóknak a személyes adatait a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően és a jelen szabályzatban meghatározott módon és keretek között kezelje. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi szabályok folyamatosan elérhetők a https://www. dataxogroup.com oldalon az „Adatkezelési Szabályzat” menüpont alatt.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikor történő egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításokról a módosítást megelőző 15 nappal tesz közzé tájékoztatást az elektronikus felületén (weboldal).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

1.1 Fogalmak 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Érintettnek minősül: a https://www. dataxogroup.com weboldal Felhasználója. A jelen szabályzat körében Felhasználónak kell tekinteni minden olyan személyt, amely a dataxogroup.com honlapon látogatást tesz, böngészi, annak szolgáltatásait igénybe veszi.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelésének részletes szabályait.

 

2. Az adatkezelő adatai

Név: Dataxo Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.

Cégjegyzékszám: 01-10-048265

Adószám: 25070206-2-42

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail: marketing@dataxogroup.com

Weboldal: www.dataxogroup.com

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett a GDPR (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) 37. cikke (1) bekezdése alapján.

 

3. Az adatkezelés elvei és a kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):

a.) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

b.) célhoz kötöttség;

c.) adattakarékosság;

d.) pontosság;

e.) korlátozott tárolhatóság;

f.) integritás és bizalmas jelleg;

g.) elszámoltathatóság.

3.1 Kapcsolatfelvétel során megadandó személyes/céges adatok

A www.dataxogroup.com weboldalon való kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megadandó adatok: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, cégnév. Opcionálisan megadandó adat: egyedi üzenet. A kapcsolatfelvételi űrlap elküldése a Dataxo Group rendszerébe csak abban az esetben tud megtörténni, ha az adatkezelési tájékoztatót elolvassa, és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő személy.

A személyes, céges adatokat kötelező megadni, ezek nélkül ugyanis nem lehetséges a valós kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás, valamint a gördülékeny ügyintézés.

Az adatkezelés során meg kell, hogy feleljen az Adatkezelő adatkezelése a GDPR-nak és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek (Infó Törvény).

3.2 Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

▪ az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

▪ hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

▪ változatlansága igazolható (adatintegritás);

▪ a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat a megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés valamit a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki-, szervezési- és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

3.3. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A hírlevélre történő feliratkozáshoz az e-mail cím és a név megadására van szükség – ezek kötelezően megadandóak. A hírlevelekről való leiratkozásra kiküldött hírlevélben elhelyezett linken keresztül van lehetőség. A feliratkozottak az adataikat a hírlevelekben elhelyezett linken keresztül bármikor megtekinthetik, és szükség szerint módosíthatják azokat. 

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül megadott személyes adatainak megadásával az e-mail szolgáltatásának alkalmazására közvetlen elektronikus kapcsolattartás céljából. Amennyiben Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen elektronikus kapcsolattartás céljából az Adatkezelő felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes. A hírlevél küldéséről való leiratkozás Felhasználó visszavonásra irányuló nyilatkozatának minősül.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelő az alábbi elveket egységesen alkalmazza:

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Adatkör

Kapcsolatfelvétel a weboldalon keresztül

1. Telefonos, weboldalon elektronikus keresztül kapcsolatfelvétel


2. Tájékoztatás Dataxo a Group termékeiröl, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.


3. Reklámküldemény a tájékoztatás során elektronikusan küldhető.


4. A weboldal használatának elemzése.

A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A felhasználó hozzájárulásának a visszavonásáig (a törlési kérelméig).

név, e-mail, cim, cégnév

Direkt marketing célú adatkezelés

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok elektronikus [e-mail) formában történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése.

A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonásig.

név, e-mail, cim, cégnév

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Hírlevél küldése a cég termékei, szolgáltatásai tárgyában.

A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A felhasználó hozzájárulásának a visszavonásáig (a törlési kérelméig).

Látogatói adatkezelés a honlapon - sütikezelés

A weboldal funkcionális működésének biztosítása (munkamenet/session/sütik), a használat elôsegítése, információk gyűjtése honlaplátogatás elemzése.

A felhasználó önkéntes hozzájárulása / a munkamenet süti esetén jogi kötelezettség 2001. évi CVIII, tv. 13/A. § (3) alapján.

Maximum 26 hónap.

5. Az adatkezelés célja, módja jogalapja

5.1. Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásokat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egyes körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

5.2. Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy abban az esetben, ha nem a saját személyes adatait adja meg, (például a munkavállalók adatait) úgy az adatközlő személy kötelezettsége és felelőssége, hogy a személyes adat érintettjének a hozzájárulását (adattovábbítási hozzájárulás) beszerezze. Az adattovábbítási hozzájárulást az Adatkezelőnek nem szükséges megküldeni.

Az adatkezelés alapelvei összhangba állnak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 •  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

5.3. Az Adatkezelő által végzett valamennyi személyes adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. Adatkezelő a személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik.

Az Adatkezelő személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik jogcímmel),

 1. ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatnak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez
 2. amennyiben az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 3. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 4. amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

6. Adatok forrása

Személyes adatok a következő módon kerülhetnek Adatkezelő kezelésébe:

6.1. Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Felhasználó által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek Adatkezelő számítógépes rendszerébe.

6.2. A Felhasználó önkéntes adatszolgáltatása.

 

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az Adatkezelő informatikai rendszereinek működtetésére, valamint bizonyos marketing tevékenységek elvégzésre alvállalkozókat vesz igénybe, akik titoktartási kötelezettség mellett látják el üzemeltetési feladataikat.

Tárhelyszolgáltató

Cégnév

Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely

1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

Cégjegyzékszám

01-10-142004

Adószám

32056842-2-41

Honlap

https://rackforest.com

e-mail cím

info@rackforest.com

Elérhetősége

+36 1 211 0044

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

https://rackforest.com/kapcsolat/adatvedelmi-iranyelvek/

Online marketing

Cégnév

Salesforce.com, Inc., SFDC Ireland Limited

Székhely

3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown 18 Dublin, Ireland

Adószám

94-3320693

Honlap

www.salesforce.com

Elérhetősége

415-901-7000

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

https://www.salesforce.com/company/privacy/

Cégnév

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (“Mailchimp”)

Székhely

The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA.

Adószám

EU372008134

Honlap

www.mailchimp.com

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

https://mailchimp.com/legal/

Adatfeldolgozó

Cégnév

Salesforce.com, Inc., SFDC Ireland Limited

Székhely

3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown 18 Dublin, Ireland

Adószám

94-3320693

Honlap

www.salesforce.com

Elérhetősége

415-901-7000

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

https://www.salesforce.com/company/privacy/

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 2. pontban rögzített elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 43. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör átlátható érthető és könnyen hozzáférhető formában világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozón, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy vagy címzettek kategóriái akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy  adatkezelés korlátozásának és a tiltakozásnak joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését is.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménnyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy  területét érintő vagy archiválási tudományos és történelmi kutatási célból, közérdek alapján vagy jogi tények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából de az érintett igényli azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez avgy védelméhez vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek –e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Bírósághoz való fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi jogosítványokkal felruházott közhatalmi szervhez vagy bírósághoz fordulhat az adatkezelővel szemben.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím

1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon

+36 (1) 391 1400

Fax

+36 (1) 391 1400

Email

ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap

https://www.naih.hu/

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához szükséges.

Budapest 2023.01.04.

 

COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztató célja

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti teljes körű tájékoztatás nyújtása a látogatók számára a Dataxo Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezelésében álló weboldalakon található cookie-k vonatkozásában – tekintettel azok alkalmazására.

Látogató a weboldalon tett nyilatkozatával hozzájárul a jelen tájékoztatóban megjelölt cookie-k alkalmazásához, tudomásul veszi továbbá, hogy az Európai Unió országain belül működő weboldalak tekintetében szükséges a „sütik” használatához, illetve ezeknek a látogatók számítógépén, egyéb eszközén történő felhasználásához a hozzájárulását kérni.

A tájékoztató hatálya

A tájékoztató hatálya az Üzemeltető kezelésében álló alábbi weboldalakra vonatkozik:

www.dataxogroup.com

Fogalmak

Látogató: Minden személy, aki a II. pontban foglalt weboldalra látogat.

Üzemeltető: A Dataxo Group Működő Részvénytársaság (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca ..; cégjegyzékszám: 01-10-048265; adószám: 25070206-2-43). Üzemeltető a cookie-kat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével használja.

Cookie: A cookie – magyarul: süti – egy kis méretű, karaktereket tartalmazó adatcsomag, amelyet Üzemeltető web szervere a Látogató merevlemezén helyez el a weboldal böngészése során. Aszerint, hogy milyen célra jön létre, többféle adatcsomag különböztethető meg, viszont egyik adatfájl sem futtatható, a Látogató merevlemez tartalmához nem férhet hozzá, kémprogramot és vírust egyik sem tartalmaz. Szerepe, hogy a Látogató számára minél komfortosabbá tegye az adott weboldalon történő böngészést.

Az Üzemeltető által alkalmazott „sütik” nem tartalmaznak személyes információkat, a weboldalra látogatók így nem azonosíthatóak. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk

A weboldal Üzemeltetője a cookie-k engedélyezése esetén sem jegyez meg automatikusan adatot, azonosító jelet, jelszót.

A weboldalon használt cookie-k célja

Egyes cookie-k a II. pontban megjelölt weboldal megfelelő működését segítik elő, míg mások a kényelmes böngészést szolgálják. Utóbbi esetében megkülönböztethető az adott Látogató szokásait, beállításait rögzítő cookie, amelynek segítségével az igényekről kapott információk felhasználását követően egy személyre szabott tartalmat kap a Látogató a weboldalon történő további böngészés során.

A cookie-k típusai

V.1. Ideiglenes cookie-k

V.1.1. Elengedhetetlen munkamenet (session – id) cookie: Átmeneti cookie, így ezen adatfáljok a böngésző bezárásával/ munkamenet lejártával automatikusan törlődnek. Biztosítják minden funkció zökkenőmentes működését, használatuk elengedhetetlen weboldalon történő navigáció során. Ezek elfogadása nélkül az oldal, illetve annak egyes részei nem, vagy csak hibásan jelenhetnek meg.

V.2. Állandó cookie-k

V.2.1. Kényelmi cookie-k: Ezek a „sütik” teszik lehetővé, hogy a weblap észlelje és tárolja a Látogató által korábban már megadott, illetve tárolni kért adatokat, beállítási módokat. …

Célja az, hogy a következő látogatás alkalmával ne legyen szükség újbóli beállításokra, akár a rendezési-, akár a tartami preferenciák vonatkozásában.

V.2.2. Funckionális cookie-k: Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy Üzemeltető adatokat gyűjtsön a Látogató weboldal – használati szokásait illetően (így például: hírlevél feliratkozás, adott teszt kitöltése).

V.2.2. Google Analytics cookie-k:

A statisztikai célú cookie, melynek használatával Üzemeltető információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy Látogatók hogyan használják a webldalt, így például arról, hogy milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, illetve mely részekre kattintottak. Az így kapott információkat Üzemeltető arra használja, hogy javítsa, optimalizálja a weboldal működését, minél inkább felhasználóbaráttá téve azt.

V.2.3. Search Consol cookie-k:

A statisztikai célú cookie, melynek használatával Üzemeltető információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy Látogatók hogyan használják a webldalt, így például arról, hogy milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, illetve mely részekre kattintottak. Az így kapott információkat Üzemeltető arra használja, hogy javítsa, optimalizálja a weboldal működését, minél inkább felhasználóbaráttá téve azt.

A cookie-k kezelése a látogatói eszközön

Látogató az általa használt böngészőprogramban tudja kezelni minden általa látogatott weboldal „sütijét”. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a cookie-k elhelyezését, mely funkciót a beállításoknál lehetséges letiltani, valamint a meglévő sütiket törölni. Átállítás esetén a böngésző a későbbiekben minden alkalommal felajánlja a beállításokra irányuló választási lehetőséget a sütik esetében.  Beállítható az is, hogy a böngésző minden alkalommal értesítést küldjön a látogató részére, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos ugyanakkor, hogy ezeknek a „sütiknek” a korlátozása, letiltása nagyban ronthatja a felhasználói élményt, mindemellett működésképtelenné teheti az adott weboldalt, így cookie-k tiltása esetén a weboldalon fellelhető elemek, illetve a weboldal egészének működése nem garantálható.

A beállítási lehetőségek minden böngészőben különbözően alakulnak, így kérjük, hogy az adott böngészőtípus süti beállításainak módosításához az alábbi linkeket szíveskedjen használni:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari